Thời hạn chót FAFSA là gì

Bạn phải nộp Đơn xin Trợ cấp Sinh viên Liên bang , hoặc FAFSA, miễn phí cho mỗi năm học để đủ điều kiện nhận trợ cấp, học bổng, học tập làm việc liên bang và các khoản vay sinh viên liên bang. Nhưng thời hạn khác nhau cho viện trợ liên bang, tiểu bang và tổ chức.

Mỗi năm, FAFSA mở vào ngày 1 tháng Mười. Nộp FAFSA của bạn càng gần ngày 1 tháng 10 để cải thiện cơ hội đủ điều kiện nhận trợ cấp, học bổng và hỗ trợ học tập nhất. Đối với viện trợ 2018-19, ngày bắt đầu là ngày 1 tháng 10 năm 2017. Đối với năm học 2019-20, ngày bắt đầu là ngày 1 tháng 10 năm 2018.

Một số viện trợ được trao cho những sinh viên nộp đơn sớm nhất, chẳng hạn như đô la học tập làm việc liên bang và nhiều khoản trợ cấp và học bổng của tiểu bang và tổ chức.

Chính phủ liên bang cho học sinh thời hạn 30 tháng Sáu sau năm học mà họ cần viện trợ – ví dụ: ngày 30 tháng 6 năm 2019, cho năm học 2018-19 – để nộp FAFSA. Nhưng bạn phải nộp mẫu sớm hơn để đáp ứng thời hạn hỗ trợ tài chính cho tiểu bang và trường đại học của bạn và để nhận được tiền trợ cấp kịp thời cho đầu năm học.

Bạn có thể đọc mọi thứ bạn cần biết về ứng dụng trong hướng dẫn FAFSA của NerdWallet .

Một số viện trợ được trao cho những sinh viên nộp đơn sớm nhất, chẳng hạn như đô la học tập làm việc liên bang và nhiều khoản trợ cấp và học bổng của tiểu bang và tổ chức.

Xem thêm hạn chót là gì tại http://vanhienblog.info/deadline-la-gi

Thời hạn FAFSA của tiểu bang và tổ chức

Các tiểu bang và các trường đại học riêng lẻ đặt ra thời hạn FAFSA của riêng họ thường sớm hơn nhiều so với liên bang. Bạn phải nộp đơn theo các thời hạn này để đủ điều kiện nhận các khoản trợ cấp và học bổng của tiểu bang và tổ chức. Nếu bạn đang theo học tại một trường ngoài tiểu bang, bạn có thể không đủ điều kiện nhận trợ cấp nhà nước – kiểm tra với tiểu bang để xem bạn có làm không. Tìm thời hạn hỗ trợ tài chính nhà nước của bạn trên trang web Trợ giúp Sinh viên Liên bang.

Các tiểu bang và các trường đại học riêng lẻ đặt ra thời hạn FAFSA của riêng họ thường sớm hơn nhiều so với liên bang. Hạn chót của liên bang là cơ hội cuối cùng để bạn nộp FAFSA mỗi năm. Nếu bạn cần hỗ trợ tài chính cho năm học 2018-19 , bạn có thể gửi biểu mẫu cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2019. Đô la học tập và hầu hết viện trợ của nhà nước và tổ chức sẽ hết nhanh nhất cho năm 2018-19, nhưng vẫn còn thời gian để đủ điều kiện nhận trợ cấp liên bang và các khoản vay sinh viên.

Ngay cả khi bạn đợi đến ngày 30 tháng 6, bạn vẫn có thể nhận được các khoản tài trợ và khoản vay này một cách hồi tố để trả cho những gì bạn đã trả cho học kỳ mùa xuân và mùa thu. Hoặc, tùy thuộc vào trường học của bạn, bạn có thể áp dụng các khoản tiền cho trường hè 2019.

Bước tiếp theo
Theo dõi thời hạn hỗ trợ tài chính của các trường cao đẳng. Thời hạn tại các trường riêng lẻ thường rơi sớm nhất, vì vậy những thời hạn đó là quan trọng nhất để theo dõi. Tra cứu ngày cho tất cả các trường bạn đăng ký và viết chúng ở một nơi – thử sử dụng lịch điện thoại, bảng tính hoặc sổ ghi chép dành riêng cho tìm kiếm trường đại học của bạn.

Gửi bất kỳ ứng dụng hỗ trợ tài chính khác. Nhiều trường yêu cầu các ứng dụng hỗ trợ tài chính bổ sung hoặc thay thế, chẳng hạn như Hồ sơ CSS , để đủ điều kiện nhận hỗ trợ của nhà nước hoặc tổ chức. Bạn sẽ cần nộp tất cả các giấy tờ cần thiết trước thời hạn để được xem xét hỗ trợ.

Trên hết, hãy nhớ ngày 1 tháng Mười. Đây không phải là hạn chót, nhưng nếu bạn gửi FAFSA ngay sau ngày hôm đó, bạn sẽ chi trả tất cả các căn cứ của mình.

Đợi thư nhận trợ cấp tài chính của bạn , trong đó nêu chi tiết số tiền bạn được hỗ trợ miễn phí và bao nhiêu trong các khoản vay liên bang bạn có thể vay.

Xem thêm nhiều tin tức hay tại vanhienblog/

adpress